You cannot see this page without javascript.

1 2 3 4
1
공재 윤두서 - 주중상춘도, 송하관폭도, 경답목우도.
2
3
4
낙서 윤덕희 - 누각산수도.
3
청고 윤용 - 연강우색도.

하정선생문집(芐亭先生文集)

2014.03.16 11:53

master 조회 수:1677

芐亭先生文集拾遺卷之三

雜著

書尹君悅翠羽帖


翠羽帖者。尹君悅之畫也。翡翠自愛其羽。猶君悅之自愛其畫也而名。雖然翠之愛。豈獨君悅也哉。是羽之美。君之所自有。若剪若擢。其猶有氄毛之生焉。若人則不于君而取之則莫得也。吾恐是帖之爲他人有也。雖然翠之美以彩。若吾之性。素而不解悅是者。猶無用也。若翠者遇則爲侈麗之飾固大矣。不遇則爲一微禽而止耳。獸有麟者。其美也以德不以形。麟之德翠付。其亦何傷乎哉。戊午菊月。芐亭李直心書。